Mon04.09.

Latali (Georgia), in the mountains of Svaneti Latali (Georgia), in the mountains of Svaneti

Latali (Georgia), in the mountains of Svaneti

Leipzig, Jahn-Allee

Leipzig, Jahn-Allee